Gümüş Advocatuur

Dit is het privacy statement van de Gümüs advocatuur en is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gümüs advocatuur verwerkt in haar database en via haar websites.
 
Gümüs advocatuur verzamelt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, van overige relaties en van bezoekers van de website. Gümüs advoactuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons met grote zorgvuldigheid behandeld en wij zullen deze steeds in overeenstemming met de eisen die de wet daaraan stelt behandelen en beveiligen. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk en transparant informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Dit privacy statement is niet van toepassing op werknemers en sollicitanten van Gümüs advocatuur.
 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Daarvan is sprake als zijn of haar identiteit redelijkerwijs, zonder al te grote inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die van de naam zijn ontdaan kunnen in combinatie met andere gegevens indirect identificeerbaar zijn.

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?
We onderscheiden de hiervoor al genoemde groepen personen waarvan wij de gegevens verwerken: 1. klanten en 2. Overige relaties en derden (zoals contactpersonen van opdrachtgevers en leveranciers, wederpartijen). Hieronder zal per groep worden aangegeven voor welk doel wij persoonsgegevens verzamelen.

1. Klanten
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld:
- voor het aangaan van een klantrelatie met u en voor het onderhouden van deze relatie;
- voor de behandeling van uw zaak/de verrichting van onze diensten door ons kantoor;
- om de hiervoor noodzakelijke administratie te voeren en aan (overige) wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
- om informatie te verstrekken over onze diensten en commerciële aanbiedingen over onze diensten te kunnen doen. 

2. Overige relaties en derden (zoals contactpersonen van leveranciers)
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld:
- voor het aangaan van een overeenkomst met u of uw werkgever/organisatie voor onze of uw dienstverlening;
- voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
- om met u of uw werkgever/organisatie anderszins een overeenkomst aan te gaan, uit te voeren en onderhouden;
- informatie te verstrekken over onze diensten en commerciële aanbiedingen over onze diensten te kunnen doen; 

Grondslagen voor de verwerking
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn een overeenkomst die u met Gümüs advocatuur sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de cliënten, van Gümüs advocatuur en van derden. Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Gümüs advocatuurverwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens;

1.      Klanten
Van klanten worden verwerkt: NAW-gegevens, telefoon, e-mailadres,  geboortedatum, functietitel, bankrekeningnummer(s) en overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op onze  dienstverlening of één van de andere hiervoor onder ‘voor welke doelen verwerken wij uw gegevens’ omschreven verwerkingsdoelen.
 
2.      Overige relaties (zoals contactpersonen van opdrachtgevers en leveranciers)
De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn onder meer gegevens van de contactpersonen van deze relaties. De persoonsgegevens die van contactpersonen worden verwerkt zijn beperkt tot: NAW-gegevens, contactgegevens, functiegegevens.
 
Gümüs advocatuur verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf ofwel aan ons bekendmaakt, of omdat deze in het kader van onze dienstverlening of van een van onze andere verwerkingsdoelen verkrijgt van derden. Daarbij valt te denken aan verkrijging van haar cliënten of wederpartijen, maar ook uit openbare bronnen zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

 

Beveiliging Persoonsgegevens
Wij hechten zeer aan het beschermen van uw privacy. Onze applicaties en systemen zijn dan ook beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De advocaten van Gümüs advocatuur zijn op grond van beroepsregels tot geheimhouding gehouden. Gegevens (waaronder persoonsgegevens)  die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden enkel als dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels gedeeld  met derden. Verder wordt door ons met alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht overeengekomen. Daarnaast hebben alleen geautoriseerde werknemers toegang tot de gegevens.

Derden
Gümüs advocatuur kan uw gegevens doorgeven aan derden. Dit zal enkel gebeuren indien dat op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is. Bij derden moet onder meer gedacht worden aan opdrachtgevers, aan Gümüs advocatuur gelieerde vennootschappen, partijen die door Gümüs advocatuur worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van (onderdelen  van) de diensten vanGümüs advocatuur, overige leveranciers en overheidsinstellingen, of een ander persoon of partij indien de wet Gümüs advocatuur daartoe verplicht.   
 
In principe zullen wij persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten binnen de Europese Unie  (laten) opslaan en gebruiken. Mochten er desondanks persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden verwerkt dan nemen wij in die gevallen altijd de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat beschermd worden. 

Inzage en wijziging persoonsgegevens
U heeft het recht kennis te nemen van de gegevens die wij van u verwerken en deze eventueel door ons te laten aanpassen. Indien u van dit inzage- en/of wijzigingsrecht gebruik wenst te maken kunt u hiertoe per e-mail info@gumusadvocatuur.nl) een verzoek doen. De gevraagde inzage of wijziging zal zo spoedig mogelijk na het verzoek worden verschaft/doorgevoerd.

U kunt kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van Persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar voornoemd e-mailadres. Gümüs advocatuur zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal de verwerking worden beëindigd of worden gecorrigeerd. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of indien deze in strijd met geldende wet- en regelgeving zijn verwerkt. Van belang is dat de hiervoor genoemde geheimhoudingsplicht van onze advocaten er in sommige gevallen toe zal leiden dat geen inzage kan worden gegeven in de persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).
 
Bewaartermijnen
De wet kent verschillende soorten bewaartermijnen voor de verschillende soorten persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij hanteren steeds die termijnen die de wet hiervoor stelt.
 
Bezoekers van onze website
Gümüs advocatuur verwerkt van u als bezoeker van de website(s) van Gümüs advocatuur bepaalde niet of in beperkte mate tot de persoon herleidbare informatie. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. 
 
Wijziging privacy statement
Gümüs advocatuur kan wijzigingen in dit privacy statement aanbrengen. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op onze website. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2022.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement of een vermoeden heeft van een (mogelijk) datalek, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Gümüs advocatuur

Plesmanweg 9 

7602 PD Almelo
Telefoonnummer: (085) 064 77 70
E-mail:  info@gumusadvocatuur.nl

 

 

Privacy statement