info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Gümüş Advocatuur

Artikel 1 - Definities

 1. Cliënt: de contractspartij van Gümüş Advocatuur.
 2. Gümüş advocatuur: een eenmanszaak die wordt geleid door mr. H. Gümüş (Kvk-nummer:72177403).
 3. Het kantoor: Gümüş Advocatuur en degenen die bij haar werkzaam zijn.
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief verschotten – die Gümüş Advocatuur voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
 5. Kantoorkosten: algemene kantoorkosten zoals portokosten, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair berekend op 6% van het honorarium.
 6. Verschotten: de kosten die Gümüş Advocatuur in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels etc.

 

Artikel 2 -Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief aanvullende en vervolgopdrachten, buitencontractuele verbintenissen en overige voor of ten behoeve van de cliënt verrichte (rechts)handelingen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Behoudens enige dwingrechtelijke bepaling, is de rechter van het arrondissement Overijssel bevoegd.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan door het kantoor. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht door het kantoor schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door de aan het kantoor verbonden advoca(a)t(en).
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de advoca(a)t(en). Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zo nodig door derden. 
 3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 4. Gümüs advocatuur zal zich inspannen het door cliënt gewenst resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 5. De opdracht van de cliënt aan het kantoor houdt mede de bevoegdheid in namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals deurwaarders, koeriers etc. het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 4 - Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de kantoorkosten van 6%, de omzetbelasting en vermeerderd met eventuele verschotten verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief, welk tarief door de advocaat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
 3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand tussentijds in rekening gebracht. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd van de cliënt een betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt met de laatste declaratie verrekend.
 4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die niet onder de afgegeven toevoegingsbeslissing vallen en derhalve voor rekening van de cliënt komen.
 5. Het kantoor is gerechtigd het tijdsevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.
 6. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na de declaratiedatum aan het kantoor kenbaar te worden gemaakt. Na verstrijken van voornoemd termijn vervalt het recht van cliënt om tegen de declaratie te protesteren.

 

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. In afwijking van het bovenstaande dienen voorschotdeclaraties binnen één week na de factuurdatum ervan, dan wel eerder indien sprake is van spoed bij uitvoering van de werkzaamheden, volledig te zijn betaald. Een eventuele door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage van de cliënt dient voorafgaand aan het begin van uitvoering van de opdracht aan het kantoor te zijn betaald.
 3. Indien betaling niet binnen de onder 5.1 en/of 5.2 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Het kantoor maakt dan aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten (overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het daarbij behorende besluit (Besluit BIK). Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende in die invordering ten laste van cliënt. Deze kosten bedragen minstens 15% van het openstaande saldo, met een minimumbedrag van €150,00.
 4. Alle betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en de bijkomende kosten daarna op de oudste factuur.
 5. Alleen betaling door overmaking en ontvangst op één van de ten name van het kantoor gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van de betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 6. Het kantoor is gerechtigd bij niet tijdige betaling haar werkzaamheden op te schorten en zo nodig tussentijds te beëindigen, na berichtgeving hiervan aan cliënt. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die al dan niet ontstaat als gevolg van opschorting resp. de beëindiging van de werkzaamheden.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en/of derden, voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen).
 2. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van €2.500,- exclusief omzetbelasting. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 3. Bij het inschakelen van derden door het kantoor zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Cliënt machtigt het kantoor om algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de cliënt en namens hem, en vrijwaart het kantoor voor aanspraken van die derden in verband met claims van cliënt jegens die derden.
 4. Het kantoor is bovendien niet aansprakelijk voor het niet-deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering gebruikten apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De cliënt geeft het kantoor het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 5. Een aanspraak tot schadevergoeding -als bedoeld in de voorgaande leden- vervalt indien niet binnen één jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 7 - Derdenrekening

 1. Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengeldenrekening. Dit betekent dat derden, waaronder deurwaarders, gelde bestemd voor cliënten rechtstreeks aan cliënten dienen te voldoen en niet door tussenkomst van het kantoor.

 

Artikel 8 - Klachten

 1. Bij een klacht over de verrichte dienstverlening kan de cliënt klagen bij de eigen advocaat. Indien dit niet leidt tot een voor de cliënt genoegzame oplossing, of dit bij voorbaat door de cliënt gewenst wordt, kan een externe advocaat worden aangewezen om als klachtenfunctionaris op te treden zoals neergelegd in de kantoorklachtenregeling.
 2. Klachten dienen binnen twee maanden, na het moment waarop de cliënt kennisnam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat kenbaar te zijn gemaakt.
 3. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, is de cliënt gerechtigd binnen 12 maanden de klacht voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 9 - Archivering

 1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen originele aan de cliënt toebehorende stukken uiterlijk na het einde van de opdracht aan de cliënt worden aangeboden.
 2. De cliënt ontvangt een afschrift van alle relevante door het kantoor verzonden (proces)stukken en/of correspondentie. De originele processtukken blijven gedurende een periode van zeven jaar na sluiting van het dossier in bewaring van het kantoor. Daarna heeft de advocaat het recht het dossier te vernietigen.

 

 

Gümüs Advocatuur